News and Events

สหรัฐฯ แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Steel Wire Strand) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce : DOC) ประกาศแจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ประจำปี (Opportunity to Request Administrative Review) กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Steel Wire Strand) จากประเทศไทย โดยมีระยะเวลาการทบทวนคือระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องดังกล่าวต่อ DOC ได้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-01-03/pdf/2022-28519.pdf