​​​​​​​​​​​​​​ภารกิจ กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า  1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล / คำขอ / ให้คำแนะนำแก่อุตสาหกรรมภายในรวมทั้งดำเนินกระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาด / การอุดหนุน /การนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อประมวลข้อพิจารณา / ความเห็น เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย /มาตรการตอบโต้ทางการค้า
  2. ศึกษา วิเคราะห์กฎระเบียบของประเทศคู่ค้า รวมทั้งพันธกรณีภายใต้ความตกลงต่างๆเพื่อพิจารณาแนวทางต่อสู้ให้คำแนะนำแก่ อุตสาหกรรมภายในเพื่อแก้ต่างเมื่อสินค้าไทยถูกกล่าวหาว่ามีการทุ่มตลาด / มีการอุดหนุน / มีการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งให้การสนับสนุน / ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อแก้ต่างข้อกล่าวหา
  3. ศึกษา วิเคราะห์กฎระเบียบ / ประเด็นข้อกฎหมาย / ข้อพิพาท / ปัญหา / อุปสรรคจากการปฏิบัติตามกระบวนการภายใต้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด การอุดหนุนและมาตรการปกป้อง เพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงกฎหมาย /ระเบียบ รวมทั้งร่างกฎหมายใหม่ / ร่างข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด การอุดหนุนและมาตรการปกป้อง ทั้งสินค้าและบริการในกรอบของ WTO FTA และความตกลงอื่นๆ
  4. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณามาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน และคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง
  5. ติดตามผลการใช้มาตรการ จัดทำระบบข้อมูลเตือนภัย ประสานงาน / ติดตามภาวะการณ์นำเข้า จัดทำกลยุทธ์และกำหนดท่าทีในการต่อสู้กรณีไทยถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม พันธกรณีระหว่างประเทศรวมทั้งยกประเด็นร้องเรียนรัฐบาลต่างประเทศหากใช้ มาตรการตอบโต้ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับสินค้าไทย
  6. ส่งเสริมเผยแพร่และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ เรื่อง มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนและมาตรการปกป้องในวงกว้างทั้งภาค เอกชนและภาครัฐเพื่อให้มีการใช้มาตรการตอบโต้การดำเนินการค้าที่ไม่เป็นธรรม และมีการต่อสู้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าอย่างมีศักยภาพ
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า : กรมการค้าต่างประเทศชั้น 15

โทรศัพท์: 025474738-40 , 025474742 , 025475080 , 025475082, 025474722 

โทรสาร : 02-547-4741