รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
เส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ (Fine Denier Polyester Staple Fiber: Fine Denier PSF)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : เส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ (Fine Denier Polyester Staple Fiber: Fine Denier PSF)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : SG2128

พิกัดศุลกากร : 5503.20.0025

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

HTSUS 5503.20.0025

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th