รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Yarns Made of Nylon or Other Polyamides
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Yarns Made of Nylon or Other Polyamides
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
CASE ID : SG2127

พิกัดศุลกากร : 5402.31 5402.32.00.00.00 5402.45 5402.51 และ 5402.61

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศเปิดการไต่สวน 30 ธ.ค. 2561
2 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด (ใช้มาตรการครั้งแรก) 21 พ.ย. 2562 20 พ.ย. 2565 20 ต.ค. 2562
3 การเปิดทบทวนเพื่อขยายเวลาการใช้มาตรการปกป้อง
3.1 เปิดการทบทวนฯ ครั้งที่ 1 22 ม.ค. 2565
3.1.1 ประกาศผลการทบทวนฯ ครั้งที่ 1 21 พ.ย. 2565 20 พ.ย. 2568 19 ต.ค. 2565 ประเทศไทยได้รับยกเว้นจากการใช้มาตรการฯ เนื่องจากมีการนำเข้าจากไทยน้อยกว่าร้อยละ 3 ของปริมาณนำเข้ารวม และไม่เกินร้อยละ 9 ของประเทศกำลังพัฒนา ตาม Article 9.1 ของ WTO Agreement on Safeguards
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th