รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Polyethylene Terephthalate Chips (PET Chips)
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Polyethylene Terephthalate Chips (PET Chips)
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
CASE ID : SG2124

พิกัดศุลกากร : 3907.69.00.00.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศเปิดการไต่สวน 11 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563
2 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด (ใช้มาตรการครั้งแรก) 13 ธ.ค. 2563 12 ธ.ค. 2566 13 ธ.ค. 2563
3 การเปิดทบทวนเพื่อขยายเวลาการใช้มาตรการปกป้อง
3.1 เปิดการทบทวนฯ ครั้งที่ 1 11 พ.ค. 2566 11 พ.ค. 2566
3.1.1 ประกาศผลการทบทวนฯ ครั้งที่ 1 13 ธ.ค. 2566 12 ธ.ค. 2569 13 ธ.ค. 2566 ประเทศไทยได้รับยกเว้นจากการใช้มาตรการฯ เนื่องจากมีการนำเข้าจากไทยน้อยกว่าร้อยละ 3 ของปริมาณนำเข้ารวม และไม่เกินร้อยละ 9 ของประเทศกำลังพัฒนา ตาม Article 9.1 ของ WTO Agreement on Safeguards
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th