รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
สินค้าเหล็กรีดทรงแบน เหล็กกล้า หรือเหล็กกล้าประเภทอื่นๆ ไม่รวมถึงเหล็กกล้าไร้สนิม (Flat-Rolled Products of Iron)
ประเทศ : สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : สินค้าเหล็กรีดทรงแบน เหล็กกล้า หรือเหล็กกล้าประเภทอื่นๆ ไม่รวมถึงเหล็กกล้าไร้สนิม (Flat-Rolled Products of Iron)
ประเทศ : สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
CASE ID : SG2120

พิกัดศุลกากร : 7208.10, 7208.25, 7208.26, 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.40, 7208.51, 7208.52, 7208.53, 7208.54, 7208.90, 7211.14, 7225.30, 7225.40, 7225.99, 7226.99, 7211.13, 7211.19, 7226.91 (รวม 22 พิกัด)

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศเปิดไต่สวน 23 ก.พ. 2567 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=@Symbol=%20(g/sg/n/6/zaf/10)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th