รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Wire rods
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Wire rods
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
CASE ID : SG2117

พิกัดศุลกากร : 7213.10.00.00.00 7213.20.00.00.11 7213.20.00.00.12 7213.20.00.00.13 7213.20.00.00.19 7213.91.10.00.00 7213.91.20.00.00 7213.91.41.00.11 7213.91.41.00.12 7213.91.41.00.13 7213.91.41.00.19 7213.91.49.00.11 7213.91.49.00.12 7213.91.49.00.13 7213.91.49.00.19 7213.91.70.10.11 7213.91.70.10.12 7213.91.70.10.13 7213.91.70.10.19 7213.91.70.90.00 7213.91.90.00.00 7213.99.10.00.11 7213.99.10.00.13 7213.99.10.00.19 7213.99.90.10.11 7213.99.90.10.13 7213.99.90.10.19 7213.99.90.90.00 7227.10.00.00.00 7227.20.00.00.00 7227.90.10.00.00 7227.90.50.00.00 7227.90.95.00.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนเพื่อใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น 03 พ.ย. 2566 03 พ.ย. 2566
2 ประกาศใช้มาตรการปกป้องชั่วคราว (Provisional Safeguard Measure) 07 ม.ค. 2567 เรียกเก็บอากรปกป้องชั่วคราวในอัตรา 175 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เป็นระยะเวลา 200 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th