รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Cigarette Paper and Plug Wrap Paper Non-Porous (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการ)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Cigarette Paper and Plug Wrap Paper Non-Porous (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการ)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : SG2110

พิกัดศุลกากร : 4813.20.21, 4813.20.23, 4813.20.31, ex4813.20.32, 4813.90.11, ex4813.90.19, 4813.90.91, ex4813.90.99

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

-

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

-

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ผลการไต่สวนมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น 30 พ.ย. 2564 29 พ.ย. 2566 ไทยได้รับการยกเว้นอากร
2 เปิดทบทวนเพื่อขยายระยะเวลาการใช้มาตรการ 23 มิ.ย. 2566
2.1 เปิดทบทวนเพื่อขยายระยะเวลาการใช้มาตรการ
2.2 ร่างผลการทบทวน
2.3 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 03 ม.ค. 2567 02 ม.ค. 2570 ไทยได้รับการยกเว้นอากร
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com