รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Flat – Rolled Product of Iron or Non-Alloy Steel (มาตรการหมดอายุ)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Flat – Rolled Product of Iron or Non-Alloy Steel (มาตรการหมดอายุ)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : SG2107

พิกัดศุลกากร : 7210.61.11

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

-

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

-

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ผลการไต่สวนมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น 22 ก.ค 2557 21 ก.ค 2560 กำหนดอากรในอัตรา ดังนี้ ปีที่ ๑ 4,998,784 รูเปี๊ยะ/ตัน (ตั้งแต่ 22 ก.ค. 57 – 21 ก.ค. ๕8) ปีที่ ๒ 4,314,161 รูเปี๊ยะ/ตัน (ตั้งแต่ 22 ก.ค. 58 – 21 ก.ค. ๕9) ปีที่ ๓ 3,629,538 รูเปี๊ยะ/ตัน (ตั้งแต่ 22 ก.ค. 59 – 21 ก.ค. 60) - ประเทศไทยได้รับการยกเว้น
2 ผลการทบทวนเพื่อขยายระยะเวลาการใช้มาตรการ 03 ต.ค. 2560 02 ต.ค. 2562 กำหนดอากรในอัตรา ดังนี้ ปีที่ 1 2,891,858 รูเปี๊ยะ/ตัน (ตั้งแต่ 3 ต.ค. 60 – 2 ต.ค. 61) ปีที่ 2 2,186,030 รูเปี๊ยะ/ตัน (ตั้งแต่ 3 ต.ค. 61 – 2 ต.ค. 62) - ประเทศไทยได้รับการยกเว้น - ประกาศยุติการใช้มาตรการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com