รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
I and H Sections of Other Alloy Steel (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการ)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : I and H Sections of Other Alloy Steel (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการ)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : SG2104

พิกัดศุลกากร : 7228.70.10, 7228.70.90

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

-

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

-

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น 19 ม.ค. 2558 12 ก.พ. 2557 กำหนดอากรในอัตรา ดังนี้ ปีที่ 1 ร้อยละ 26 (ตั้งแต่ 21 ม.ค. 58 – 20 ม.ค. 59) ปีที่ 2 ร้อยละ 22 (ตั้งแต่ 21 ม.ค. 59 – 20 ม.ค. 60) ปีที่ 3 ร้อยละ 18 (ตั้งแต่ 21 ม.ค. 60 – 20 ม.ค. 61) - ประเทศไทยได้รับการยกเว้น
2 เปิดทบทวนเพื่อขยายระยะเวลาการใช้มาตรการ 04 ม.ค. 2561 กำหนดอากรในอัตรา ดังนี้ ปีที่ 1 ร้อยละ 17.75 (ตั้งแต่ 21 ม.ค. 61 – 20 ม.ค. 62) ปีที่ 2 ร้อยละ 17.50 (ตั้งแต่ 21 ม.ค. 62 – 20 ม.ค. 63) ปีที่ 3 ร้อยละ 17.25 (ตั้งแต่ 21 ม.ค. 63 – 20 ม.ค. 64) - ประเทศไทยได้รับการยกเว้น
3 เปิดทบทวนเพื่อขยายระยะเวลาการใช้มาตรการ 12 ธ.ค. 2565 กำหนดอากรในอัตรา ดังนี้ ปีที่ 1 ร้อยละ 17.00 (ตั้งแต่ 22 ธ.ค. 65 – 21 ธ.ค. 66) ปีที่ 2 ร้อยละ 16.75 (ตั้งแต่ 22 ธ.ค. 66 – 21 ธ.ค. 67) - ประเทศไทยได้รับการยกเว้นอากร
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com