รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Woven Fabrics of Artificial Filament Yarn
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Woven Fabrics of Artificial Filament Yarn
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : SG2102

พิกัดศุลกากร : 5408.21.00, 5408.31.00, 5408.33.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น
1.1 เปิดการไต่สวนมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น 27 ต.ค. 2566 27 ต.ค. 2566 ผู้ประกอบการไทยสามารถดำเนินการยื่นเอกสารแสดงตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียให้แก่หน่วยงานไต่สวนมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (KPPI) ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเปิดการไต่สวนฯ ดังกล่าว
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com