รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Cotton Yarn
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Cotton Yarn
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : SG2100

พิกัดศุลกากร : 5204.11.10, 5204.19.00, 5204.20.00, 5205.11.00, 5205.12.00, 5205.21.00, 5205.22.00, 5205.24.00, 5205.26.00, 5205.32.00, 5205.41.00, 5205.42.00, 5205.43.00, 5205.47.00, 5205.48.00, 5206.11.00, 5206.12.00, 5206.14.00, 5206.21.00, 5206.23.00, 5206.24.00, 5206.25.00, 5206.31.00, 5206.32.00, 5206.33.00, 5206.42.00, 5206.45.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น
1.1 เปิดการไต่สวนมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น 27 ต.ค. 2566 27 ต.ค. 2566 ผู้ประกอบการไทยสามารถดำเนินการยื่นเอกสารแสดงตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียให้แก่หน่วยงานไต่สวนมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (KPPI) ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเปิดการไต่สวนฯ ดังกล่าว รายละเอียด https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=300671,300679,300680,300683,300684,300688,300654,300651,300657,300656&CurrentCatalogueIdIndex=9&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
1.1.1 รายละเอียดข้อเท็จจริง 1
1.1.2 รายละเอียดข้อเท็จจริง 2
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com