รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
สินค้ากลุ่มเหล็กจำนวน 15 กลุ่มสินค้า
ประเทศ : สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : สินค้ากลุ่มเหล็กจำนวน 15 กลุ่มสินค้า
ประเทศ : สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ
CASE ID : SG2090

พิกัดศุลกากร :

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

-

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

กำหนดมาตรการเป็นโควตาไม่เกินร้อยละ 3 ของปริมาณการนำเข้าสินค้าในกลุ่มสินค้าที่ถูกใช้มาตรการต่อปี  ซึ่งหากมีปริมาณนำเข้าเกินโควตาจะเรียกเก็บอากรในอัตราร้อยละ 25

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 05 ก.ค 3108
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 29 ส.ค. 3110
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th