รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
LPG Steel Cylinders
ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : LPG Steel Cylinders
ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
CASE ID : SG2086

พิกัดศุลกากร : 7311

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนเบื้องต้นมาตรการปกป้อง 29 มี.ค. 2566
2 ประกาศบังคับใช้มาตรการชั่วคราว เป็นเวลา 200 วัน (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการ) 29 พ.ย. 2566 เรียกเก็บอากรปกป้องชั่วคราวในอัตรา 2.18 เปโซต่อกิโลกรัม โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจากกรมศุลกากรของฟิลิปปินส์ โดยไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว ***
3 เปิดการไต่สวนมาตรการปกป้องอย่างเป็นทางการ 12 ธ.ค. 2566 มีกำหนดจะจัดการประชุมเบื้องต้น (Preliminary Conference) ผ่านระบบ Videoconferencing ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ https://tariffcommission.gov.ph/ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2566
3.1 ประกาศการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ประเด็นขอบเขตของสินค้าและปริมาณการนำเข้า 03 พ.ค. 2567 มีกำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. (เวลา ณ กรุงมะนิลา) ผ่านระบบ Videoconferencing โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการด้านภาษีได้ที่ https://tariffcommission.gov.ph/ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th