รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
PVC Suspension Resins with Residual VCM above 2 PPM
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : PVC Suspension Resins with Residual VCM above 2 PPM
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : SG2085

พิกัดศุลกากร :

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับการยกเว้นจากการใช้มาตรการ

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 กระบวนการไต่สวน
1.1 เปิดไต่สวน 16 ก.ย. 2565 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Initiation%20%20Notification.pdf
1.2 ผลชั้นที่สุด 15 พ.ค. 2566 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Final%20Finding%20Notification.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com