รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
ยานยนต์ (Motor Vehicles)
ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : ยานยนต์ (Motor Vehicles)
ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
CASE ID : SG2082

พิกัดศุลกากร : 8703, 8703.21.10, 8703.21.29, 8703.21.29B, 8703.21.90C, 8703.22.19B, 8703.23.45, 8703.23.51B, 8703.23.52B, 8703.23.53B, 8703.23.54B, 8703.24.50B, 8703.31.20, 8703.31.20B, 8703.32.41, 8703.32.49, 8703.32.51B, 8703.32.59B, 8703.32.91B, 8703.32.91D, 8703.32.91E, 8703.32.99C, 8703.33.41, 8703.33.42, 8703.33.51A, 8703.33.51B, 8703.33.52B, 8703.33.90C, 8703.90.51, 8704.21.19 และ 8704.21.29

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนเบื้องต้นมาตรการปกป้อง 17 ม.ค. 2563
2 ประกาศบังคับใช้มาตรการชั่วคราว เป็นเวลา 200 วัน 29 ธ.ค. 2563 เรียกเก็บอากรปกป้องชั่วคราวในอัตรา 70,000 เปโซต่อคัน สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger Cars) และอัตรา 110,000 เปโซต่อคัน สำหรับรถบรรทุกเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก (Light Commercial Vehicles)
3 เปิดการไต่สวนมาตรการปกป้องอย่างเป็นทางการ 05 ก.พ. 2564
4 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 06 ส.ค. 2564 ยุติการไต่สวน ไม่มีการใช้มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th