รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Prepainted Galvanized Iron (PPGI) and Prepainted Aluminum Zinc (PPGL)
ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Prepainted Galvanized Iron (PPGI) and Prepainted Aluminum Zinc (PPGL)
ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
CASE ID : SG2077

พิกัดศุลกากร : 7210.70.11, 7210.70.19, 7210.70.90, 7210.70.91, 7210.70.99, 7210.90.10, 7210.90.90, 7212.40.11, 7212.40.12, 7212.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92 และ 7212.40.99

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนเบื้องต้นมาตรการปกป้อง 15 มิ.ย. 2563
2 ประกาศยุติการไต่สวน 24 ก.ย. 2564
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th