รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
พรมปูพื้น (Carpets and Other Textile Floor Coverings)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : พรมปูพื้น (Carpets and Other Textile Floor Coverings)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : SG2074

พิกัดศุลกากร : 5701.10.10, 5701.10.90, 5701.90.11, 5701.90.19, 5701.90.20, 5701.90.91, 5701.90.99, 5702.10.00, 5702.20.00, 5702.31.00, 5702.32.00, 5702.39.10, 5702.39.20, 5702.39.90, 5702.41.10, 5702.41.90, 5702.42.10, 5702.42.90, 5702.49.11, 5702.49.19, 5702.49.20, 5702.49.91, 5702.49.99, 5702.50.10, 5702.50.20, 5702.50.90, 5702.91.10, 5702.91.90, 5702.92.10, 5702.92.90, 5702.99.11, 5702.99.19, 5702.99.20, 5702.99.91, 5702.99.99, 5703.10.10, 5703.10.20, 5703.10.30, 5703.10.90, 5703.21.00, 5703.29.10, 5703.29.90, 5703.31.00, 5703.39.10, 5703.39.90, 5703.90.11, 5703.90.19, 5703.90.21, 5703.90.22, 5703.90.29, 5703.90.91, 5703.90.92, 5703.90.93, 5703.90.99, 5704.10.00, 5704.20.00, 5704.90.00, 5705.00.11, 5705.00.19, 5705.00.21, 5705.00.29, 5705.00.91, 5705.00.92, 5705.00.99

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการและอยู่ระหว่างการทบทวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

78,027 รูเปียต่อตารางเมตร

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 05 ก.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 16 ก.ค 2567
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนมาตรการปกป้อง
1.1 เปิดการไต่สวนมาตรการปกป้อง 10 มิ.ย. 2563
1.2 ประกาศร่างผลชั้นที่สุด 24 ก.ย. 2563 ตามข้อมูลใน Final Report ประเทศไทยได้รับการยกเว้น
1.3 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 17 ก.พ. 2564 16 ก.พ. 2567 ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการปกป้อง
1.4 การเปลี่ยนแปลงรายชื่อประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับการยกเว้นจากมาตรการ 05 ก.ย. 2566 16 ก.พ. 2567 14 ส.ค. 2566 ไทยถูกเรียกเก็บอากรฯ ในอัตรา 78,027 รูเปียต่อตารางเมตร ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2566 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจากอินโดนีเซียมีสัดส่วนปริมาณการนำเข้าจากไทยมากกว่าร้อยละ 3 ทำให้ไทยไม่ได้รับการยกเว้นอากรฯ ตาม Article 9.1 ของ WTO Agreement on Safeguards
1.4.1 การเปลี่ยนแปลงรายชื่อประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับการยกเว้นจากมาตรการ 05 ก.ย. 2566 16 ก.พ. 2567 14 ส.ค. 2566
2 เปิดการไต่สวนเพื่อขยายเวลามาตรการปกป้อง
2.1 เปิดการไต่สวนเพื่อขยายเวลามาตรการปกป้อง 18 ส.ค. 2566 ผู้ประกอบการไทยสามารถดำเนินการยื่นเอกสารแสดงตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียให้แก่หน่วยงานไต่สวนมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (KPPI) ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเปิดการไต่สวนฯ ดังกล่าว และมีกำหนดจัดรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 12 กันยายน 2566
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com