รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Fructose Syrup
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Fructose Syrup
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : SG2069

พิกัดศุลกากร : 1702.60.20

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการและอยู่ระหว่างการทบทวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ร้อยละ 20

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 11 ก.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 16 ก.ย. 2566
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนมาตรการปกป้อง
1.1 เปิดการไต่สวนมาตรการปกป้อง 13 พ.ย. 2562
1.2 ประกาศร่างผลชั้นที่สุด 19 พ.ค. 2563
1.3 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 17 ก.ย. 2563 16 ก.ย. 2566 ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการปกป้อง
1.4 การเปลี่ยนแปลงรายชื่อประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับการยกเว้นจากมาตรการ 11 ก.ย. 2566 16 ก.ย. 2566 22 ส.ค. 2566 ไทยถูกเรียกเก็บอากรฯ ในอัตราร้อยละ 20 ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 - 16 กันยายน 2566 เนื่องจากอินโดนีเซียมีสัดส่วนปริมาณการนำเข้าจากไทยร้อยละ 3.68 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ทำให้ไทยไม่ได้รับการยกเว้นอากรฯ ตาม Article 9.1 ของ WTO Agreement on Safeguards
2 เปิดการไต่สวนเพื่อขยายเวลามาตรการปกป้อง
2.1 เปิดการไต่สวนเพื่อขยายเวลาการใช้มาตรการ 14 เม.ย. 2566 กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นเอกสารแสดงตนแก่หน่วยงาน KPPI ภายใน 20 วัน นับจากวันที่เริ่มเปิดการไต่สวนฯ และมีกำหนดจัดรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://kppi.kemendag.go.id/daftar_kasus/detail_produk/1/5/148
2.2 ประกาศการไต่สวนเพิ่มเติม 26 มิ.ย. 2566 ประเทศสมาชิกที่มีส่วนได้เสียสามารถยื่นหนังสือเพื่อแจ้งความประสงค์ในการหารือ (Consultation) ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งประกาศ (3 กรกฎาคม 2566) และกำหนดให้มีการหารือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันที่ 7 กรกฎาคม 2566
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com