รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Curtains (Including Drapes), Interior Blinds, Bed Valances, and Other Furnishing Articles (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการปกป้อง)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Curtains (Including Drapes), Interior Blinds, Bed Valances, and Other Furnishing Articles (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการปกป้อง)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : SG2068

พิกัดศุลกากร : 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, และ 6304.92.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 21 พ.ค. 2569
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนมาตรการปกป้อง 18 ก.ย. 2562
2 ประกาศบังคับใช้มาตรการชั่วคราว เป็นเวลา 200 วัน 09 พ.ย. 2562 ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการปกป้องชั่วคราว
3 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 27 พ.ค. 2563 08 ธ.ค. 2565 ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการปกป้อง
4 ประกาศผลการไต่สวนเพื่อขยายระยะเวลาการใช้มาตรการ 22 พ.ค. 2566 21 พ.ค. 2569 22 พ.ค. 2566 ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการปกป้อง
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com