รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Evaporators
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Evaporators
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : SG2051

พิกัดศุลกากร : 8418.99.10

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ปีที่ 1 อัตราร้อยละ 17 (ตั้งแต่ 11 ม.ค. 63 – 10 ม.ค. 64)  

ปีที่ 2 อัตราร้อยละ 15.5 (ตั้งแต่ 11 ม.ค. 64 – 10 ม.ค. 65) 

ปีที่ 3 อัตราร้อยละ 14 (ตั้งแต่ 11 ม.ค. 65 – 10 ม.ค. 66) 

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 11 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 10 ม.ค. 2566
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนมาตรการปกป้อง 12 มิ.ย. 2562
2 ร่างผลการไต่สวน
3 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 11 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th