รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
Flat-Rolled Products of Iron, Non-Alloy Steel, Trailers and Semi-Trailers
ประเทศ : สาธารณรัฐแซมเบีย
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : Flat-Rolled Products of Iron, Non-Alloy Steel, Trailers and Semi-Trailers
ประเทศ : สาธารณรัฐแซมเบีย
CASE ID : SG2004

พิกัดศุลกากร : 7209 ; 720916 ; 720917 ; 720928 ; 7210 ; 721011 ; 721020 ; 721030 ; 721041 ; 721061 ; 721069 ; 721070 ; 8716 ; 871620 ; 871631 ; 871639 ; 871640

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ - รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 10 ก.ค 2560
1.1 อยู่ระหว่างการไต่สวน 10 ก.ค 2558
1.2 ใช้มาตรการชั่วคราวเป็นเวลา 180 วัน 10 ก.ค 2558 10 ม.ค. 2559
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com