รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
สินค้าฟอยล์อะลูมิเนียม (Aluminium Foil)
ประเทศ : ไม่ระบุประเทศ
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : สินค้าฟอยล์อะลูมิเนียม (Aluminium Foil)
ประเทศ : ไม่ระบุประเทศ
CASE ID : SG1006

พิกัดศุลกากร : 7607.11.00.000 และ 7607.19.00.090

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 การกำหนดมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าฟอยล์อะลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้น
1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการไต่สวนการนำเข้าสินค้าฟอยล์อะลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2563 19 ก.ย. 2563
1.1.1 แบบคำขอฉบับเปิดเผย (Non-Confidential of the Petition)
1.1.2 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิตในประเทศ (Domestic Questionnaire - Word)
1.1.3 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิตในประเทศ (Domestic Questionnaire - Excel)
1.1.4 แบบสอบถามสำหรับผู้นำเข้าและ/หรือผู้ซื้อภายในประเทศ (Importer Questionnaire - Word)
1.1.5 แบบสอบถามสำหรับผู้นำเข้าและ/หรือผู้ซื้อภายในประเทศ (Importer Questionnaire - Excel)
1.1.6 แบบสอบถามสำหรับผู้ส่งออกจากต่างประเทศ (Exporter Questionnaire - Word)
1.1.7 แบบสอบถามสำหรับผู้ส่งออกจากต่างประเทศ (Exporter Questionnaire - Excel)
2 ร่างผลการไต่สวนเพื่อกำหนดมาตรการปกป้องฯ (Draft Final Determination)
2.1 รายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาร่างผลการไต่สวนเพื่อกำหนดมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าฟอยล์อะลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้น (ฉบับเปิดเผย) (Disclosed Essential Facts for the Draft Final Determination)
2.2 การรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างผลการไต่สวนเพื่อกำหนดมาตรการปกป้องฯ (Oral Hearing Regarding the Draft Final Determination) 18 มิ.ย. 2564 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 16.30 น.
2.2.1 แบบตอบรับเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น (Registration Form - Thai)
2.2.2 แบบตอบรับเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น (Registration Form - English)
2.2.3 ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นภาษาไทย (Rule of Hearing Procedure - Thai)
2.2.4 ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นภาษาอังกฤษ (Rule of Hearing Procedure - English)
3 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด (Final Determination)
3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ยุติการไต่สวนการนำเข้าสินค้าฟอยล์อะลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2564 04 ก.ย. 2564 ยุติการไต่สวน ไม่มีการใช้มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th