รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้น
ประเทศ : ไม่ระบุประเทศ
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้น
ประเทศ : ไม่ระบุประเทศ
CASE ID : SG1005

พิกัดศุลกากร : 7228.70.10000 , 7228.70.90000

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

• 28 ม.ค. 60 -  27 ม.ค. 61 ในอัตราร้อยละ 31.43ของราคา ซี ไอ เอฟ
• 28 ม.ค. 61 -  27 ม.ค. 62 ในอัตรารอยละ 31.05 ของราคา ซี ไอ เอฟ
• มิให้เรียกเก็บอากรปกป้องสําหรับการนําเข้าสินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากประเทศกําลังพัฒนา (ตามบัญชีท้ายประกาศ)
• ยกเว้นการเรียกเก็บอากรปกป้องสําหรับการนําเข้าในกรณีต่าง ๆ (ตามรายละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการไต่สวนฯ พ.ศ.2559 03 ก.พ. 2559
1.2 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2560 28 ม.ค. 2560 27 ม.ค. 2562
1.2.2 แก้คำผิด ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.2560 01 ก.พ. 2560
1.2.3 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงผลและรายละเอียดคำวินิจฉัยชั้นที่สุดให้กำหนดมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจือออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.2560 03 เม.ย. 2560
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th