รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
เหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (Non Alloy Hot Rolled Steel Flat Products in Coils and Not in Coils)
ประเทศ : ไม่ระบุประเทศ
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : เหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (Non Alloy Hot Rolled Steel Flat Products in Coils and Not in Coils)
ประเทศ : ไม่ระบุประเทศ
CASE ID : SG1004

พิกัดศุลกากร : HS 2017 : 72083600031,72083600032,72083600033,72083600090,72083700041,72083700042,72083700043,2083700090,72083800041,72083800042,72083800043,72083800090,72083990041,72083990042,72083990043,72083990090,72085100090,72085200090,72085300011,72085300012,72085300013,72085300090,72085490011,72085490012,72085490013,72085490090

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

กรณีนำเข้าเหล็กเกรดพิเศษ กรณีการนำเข้ามาผลิตท่อตะเข็บเกลียว กรณีนำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ปีที่ 4 21.00 % CIF (ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2560-6 มิ.ย. 2561)

ปีที่ 5 20.87 % CIF (ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2561-6 มิ.ย. 2562)

ปีที่ 6 20.74 % CIF (ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2562-6 มิ.ย. 2563)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 07 มิ.ย. 2560
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 06 มิ.ย. 2563
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 การกำหนดมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น
1.1 เปิดการไต่สวนการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.2557 29 ม.ค. 2557
1.2 มาตรการปกป้องชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง มาตรการปกป้องชั่วคราวจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.2557 07 มิ.ย. 2557
1.2.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง มาตรการปกป้องชั่วคราวจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 03 ก.ย. 2557
1.3 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.2557 24 ธ.ค. 2557 06 มิ.ย. 2560
1.3.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 29 ก.ย. 2558
1.3.3 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 19 ก.พ. 2559
1.3.4 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงผลและรายละเอียดคำวินิจฉัยชั้นที่สุดให้กำหนดมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.2558 03 ก.พ. 2558
2 ประกาศเปิดการทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น (ครั้งที่ 1)
2.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2559 03 ต.ค. 2559
2.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.2560 07 มิ.ย. 2560 06 มิ.ย. 2563
2.3 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงผลและรายละเอียดคำวินิจฉัยชั้นที่สุดผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.2560 31 ส.ค. 2560
2.4 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 09 มิ.ย. 2561 06 มิ.ย. 2563
3 ประกาศเปิดการทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น (ครั้งที่ 2)
3.1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2563 10 ม.ค. 2563
3.1.1.1 แบบคำขอฉบับเปิดเผย (Non-Confidential of the Petition)
3.1.1.2 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิตในประเทศ (Domestic Questionnaire - Word)
3.1.1.3 แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิตในประเทศ (Domestic Questionnaire - Excel (Table))
3.1.1.4 แบบสอบถามสำหรับผู้นำเข้าและ/หรือผู้ซื้อภายในประเทศ (Importer Questionnaire - Word)
3.1.1.5 แบบสอบถามสำหรับผู้นำเข้าและ/หรือผู้ซื้อภายในประเทศ (Importer Questionnaire - Excel (Table))
3.1.1.6 แบบสอบถามสำหรับผู้ส่งออกจากต่างประเทศ (Exporter Questionnaire - Word)
3.1.1.7 แบบสอบถามสำหรับผู้ส่งออกจากต่างประเทศ (Exporter Questionnaire - Excel (Table))
3.1.2 การรับฟังความคิดเห็น กรณีเปิดการทบทวนการบังคับใช้มาตรการปกป้องฯ
3.1.2.1 แบบตอบรับการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นภาษาไทย (Hearing Form - Thai)
3.1.2.2 แบบตอบรับการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นภาษาอังกฤษ (Hearing Form - English)
3.1.2.3 ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นภาษาไทย (Rule of Hearing Procedure - Thai)
3.1.2.4 ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นภาษาอังกฤษ (Rule of Hearing Procedure - English)
4 ร่างผลการทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้อง (Draft Final Determination)
4.1 รายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาร่างผลการทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น (ฉบับเปิดเผย) (Disclosed Essential Facts for the Draft Final Determination)
4.2 แบบลงทะเบียนขอรับข้อคิดเห็นฉบับเปิดเผยของผู้มีส่วนได้เสียรายอื่น (Registration Form - Thai)
4.3 แบบลงทะเบียนขอรับข้อคิดเห็นฉบับเปิดเผยของผู้มีส่วนได้เสียรายอื่น (Registration Form - English)
5 ผลชั้นที่สุดการทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้อง (ครั้งที่ 2)
5.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2563 07 มิ.ย. 2563
5.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงผลและรายละเอียดคำวินิจฉัยชั้นที่สุดผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2563
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th