รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
เหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่น ๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : ไม่ระบุประเทศ
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : เหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่น ๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : ไม่ระบุประเทศ
CASE ID : SG1003

พิกัดศุลกากร : 72253090010,72253090021,72253090022,72253090023,72253090024,72253090032,72253090042,72253090090,72254090010,72254090024,72254090034,72254090090,72269110010,72269110021,72269110022, 72269110023, 72269110024,72269110032,72269110042,72269110090,72269190010, 72269190021,72269190022,72269190023,72269190024,72269190032,72269190042,72269190090

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 27 ก.พ. 2562
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 การกำหนดมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น
1.1 เปิดการไต่สวน
1.1.1 รายละเอียดการเปิดไต่สวน
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 อัตราอากร/ ข้อยกเว้น
1.2.2 อัตราอากร/ ข้อยกเว้น (Eng)
1.2.3 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศ (ฉบับที่ 2)
1.2.4 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศ (ฉบับที่ 2) (Eng)
1.2.5 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศ (ฉบับที่ 3)
1.2.6 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศ (ฉบับที่ 3) (Eng)
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 อัตราอากร/ ข้อยกเว้น
1.3.2 อัตราอากร/ ข้อยกเว้น (English)
1.3.3 รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
1.3.4 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศ (ฉบับที่ 2)
1.3.5 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศ (ฉบับที่ 3)
1.3.6 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศ (ฉบับที่ 4)
1.3.7 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศ (ฉบับที่ 5)
1.3.8 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศ (ฉบับที่ 6)
1.3.8 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศ (ฉบับที่ 7)
2 ทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการ ครั้งที่ 1
2.1 เปิดการทบทวน
2.1.1 คำขอเปิดการทบทวน
2.1.2 รายละเอียดการเปิดทบทวน
2.1.3 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศ (ฉบับที่ 8)
2.1.4 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศ (ฉบับที่ 9)
2.1.5 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศ (ฉบับที่ 10)
2.1.6 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศ (ฉบับที่ 11)
2.1.7 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศ (ฉบับที่ 12)
2.1.8 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศ (ฉบับที่ 13)
2.2 ผลการทบทวน
2.2.1 อัตราอากร/ ข้อยกเว้น
2.2.2 รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
2.2.3 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศผลทบทวน (ฉบับที่ 2)
2.2.4 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศผลทบทวน (ฉบับที่ 3)
2.2.5 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศผลทบทวน (ฉบับที่ 4)
2.2.6 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศผลทบทวน (ฉบับที่ 5)
2.2.7 แก้ไขพิกัดอัตราศุลกากร
2.2.8 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศผลทบทวน (ฉบับที่ 6)
2.2.9 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศผลทบทวน (ฉบับที่ 7)
2.2.10 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศผลทบทวน (ฉบับที่ 8)
2.2.11 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศผลทบทวน (ฉบับที่ 9)
3 ทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการ ครั้งที่ 2
3.1 เปิดการทบทวน
3.1.1 รายละเอียดการเปิดทบทวน
3.1.2 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศผลทบทวน (ฉบับที่ 10)
3.1.3 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศผลทบทวน (ฉบับที่ 11)
3.1.4 แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายประกาศผลทบทวน (ฉบับที่ 12)
3.2 ผลการทบทวน 27 ก.พ. 2562 ไม่ขยายการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าดังกล่าว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th