รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
ผ้าทอ
ประเทศ : ไม่ระบุประเทศ
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : ผ้าทอ
ประเทศ : ไม่ระบุประเทศ
CASE ID : SG1002

พิกัดศุลกากร : 5208 , 5513

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1.1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการไต่สวนการนำเข้าสินค้าผ้าทอที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2555 07 ธ.ค. 2555
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ยุติการไต่สวนการนำเข้าสินค้าผ้าทอที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2556 31 ส.ค. 2556
1 ประกาศมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น
1.1 ประกาศกรมฯ เปิดการไต่สวน
1.2 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th