รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : SG
บล็อกแก้ว
ประเทศ : ไม่ระบุประเทศ
ประเภทของมาตรการ : SG
ชื่อสินค้า : บล็อกแก้ว
ประเทศ : ไม่ระบุประเทศ
CASE ID : SG1001

พิกัดศุลกากร : 7016.9000

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 21 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น
1.1 เปิดการไต่สวน
1.1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการไต่สวนการนำเข้าสินค้าบล็อกแก้วที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2553 16 ธ.ค. 2553
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง มาตรการปกป้องชั่วคราวจากการนำเข้าสินค้าบล็อกแก้วที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2554 14 ม.ค. 2554
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2554 17 ส.ค. 2554 14 ม.ค. 2557
1.3.2 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าบล็อกแก้วที่เพิ่มขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 16 ต.ค. 2555
1.3.3 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงผลและรายละเอียดคำวินิจฉัยชั้นที่สุดให้กำหนดมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าบล็อกแก้วที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2554 09 ก.ย. 2554
1.3.4 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าบล็อกแก้วที่เพิ่มขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 01 ก.ค 2556
2 ประกาศการทบทวน
2.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าบล็อกแก้วที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2555 19 ธ.ค. 2555
2.1.1 คำขอเปิดการทบทวน 08 พ.ย. 2555
2.2 ประกาศผล
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าบล็อกแก้วที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2556 15 ม.ค. 2557 14 ม.ค. 2560
2.2.2 ประกาศกรมฯ เรื่อง แสดงผลและรายละเอียดคำวินิจฉัยชั้นที่สุดผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าบล็อกแก้วที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.2556 31 ต.ค. 2556
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th