รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : CVD
น้ำตาล
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเภทของมาตรการ : CVD
ชื่อสินค้า : น้ำตาล
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
CASE ID : CVD2029

พิกัดศุลกากร : 1701.13.00, 1701.14.00, 1701.91.00, 1701.99.10, 1701.99.90, 1702.90.91

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ไทยถูกเรียกเก็บอากร CVD ในอัตราร้อยละ 0 - 4.65 เป็นระยะเวลา 5 ปี

1. กลุ่มมิตรผล                 อัตราร้อยละ 0

2. กลุ่ม Czarnikow           อัตราร้อยละ 0

3. ผู้ผลิตรายอื่นๆ              อัตราร้อยละ 4.65 

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 16 มิ.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 15 มิ.ย. 2569
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวน 21 ก.ย. 2563
2 ประกาศบังคับใช้มาตรการชั่วคราว เป็นเวลา 120 วัน 16 ก.พ. 2564 กำหนดให้เรียกเก็บอากรชั่วคราว เป็นระยะเวลา 120 วัน ในอัตราร้อยละ 4.65
3 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 16 มิ.ย. 2564 15 มิ.ย. 2569 15 มิ.ย. 2564 กำหนดให้เรียกเก็บอากร CVD เป็นระยะเวลา 5 ปี ในอัตราร้อยละ 4.65
4 เปิดทบทวนอัตราอากรตอบโต้การอุดหนุน (เฉพาะราย) 31 ส.ค. 2565
5 ผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การอุดหนุน (เฉพาะราย) 15 มิ.ย. 2569 03 ส.ค. 2566 สำหรับกลุ่มมิตรผลและกลุ่ม Czarnikow ถูกเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0 สำหรับผู้ผลิตรายอื่นๆ ถูกเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 4.65 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th