รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : CVD
ไกลซีน (Glycine)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ประเภทของมาตรการ : CVD
ชื่อสินค้า : ไกลซีน (Glycine)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : CVD2011

พิกัดศุลกากร : 2922.49.43, 2922.49.80

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวน 25 เม.ย. 2561 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-04-25/pdf/2018-08665.pdf
2 ผลการไต่สวน 21 ส.ค. 2562 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-08-21/pdf/2019-18009.pdf
3 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นเปิดการคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรฯ 31 ต.ค. 2563 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ประจำปี กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากรดไกลซีน (Glycine) จากประเทศไทย โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องต่อ DOC ได้ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-10-01/pdf/2020-21728.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th