รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : CVD
เหล็กแผ่นรีดร้อน (HOT-ROLLED)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ประเภทของมาตรการ : CVD
ชื่อสินค้า : เหล็กแผ่นรีดร้อน (HOT-ROLLED)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : CV2004

พิกัดศุลกากร : 7208.10.15.00, 7208.10.1500, 7208.10.3000, 7208.10.6000, 7208.25.3000, 7208.25.6000, 7208.26.0030, 7208.26.0060, 7208.27.0030, 7208.27.0060, 7208.36.0030, 7208.36.0060, 7208.37.0030, 7208.37.0060, 7208.38.0015, 7208.38.0030, 7208.38.0090, 7208.39.0015, 7208.39.0030, 7208.39.0090, 7208.40.6030, 7208.40.6060, 7208.53.0000, 7208.54.0000

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อัตรา CVD ร้อยละ 2.38

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 12 ธ.ค. 2543 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2000-12-12/pdf/00-31634.pdf
2 ทบทวนประจำปี 2544
3 ทบทวนประจำปี 2545
4 ทบทวนประจำปี 2546
5 ทบทวนประจำปี 2547
6 ทบทวน Sunset Review ครั้งที่ 1 (2545-2549) 07 ธ.ค. 2549 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2006-12-07/pdf/E6-20699.pdf
7 ทบทวนประจำปี 2548
8 ทบทวนประจำปี 2549
9 ทบทวนประจำปี 2550
10 ทบทวนประจำปี 2551
11 ทบทวนประจำปี 2552
12 ทบทวนประจำปี 2553
13 ทบทวนประจำปี 2554
14 ทบทวน Sunset Review ครั้งที่ 2 07 ก.พ. 2557 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2014-02-07/pdf/2014-02696.pdf
15 ทบทวนประจำปี 2555
16 ทบทวนประจำปี 2556
17 ทบทวนประจำปี 2557
18 ทบทวนประจำปี 2558
19 ทบทวนประจำปี 2559
20 ทบทวน Sunset Review ครั้งที่ 3
20.1 DOC ประกาศผลการทบทวน Sunset Review 11 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2567 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-06-11/pdf/2019-12276.pdf
20.2 USITC ประกาศผลการทบทวน Sunset Review 19 ส.ค. 2562 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-08-19/pdf/2019-17693.pdf
21 ทบทวนประจำปี 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-12-06/pdf/2019-26349.pdf
21.1 DOC เปิดโอกาสมห้ยื่นขอเปิดการทบทวนประจำปี 2564 01 ธ.ค. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-12-01/pdf/2021-26135.pdf
22 ทบทวนประจำปี 2565
22.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นขอเปิดการทบทวนประจำปี 2565 01 ธ.ค. 2565
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th