รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : CVD
กรดซิทริกและเกลือซิเทรต
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ประเภทของมาตรการ : CVD
ชื่อสินค้า : กรดซิทริกและเกลือซิเทรต
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : CV2003

พิกัดศุลกากร : 2918.14.000, 2918.15.1000, 2918.15.5000 3824.99.9295

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 30 มิ.ย. 2560 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2017-06-30/pdf/2017-13824.pdf
2 อยู่ระหว่างการไต่สวน
3 ผลการไต่สวน 15 มิ.ย. 2561 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-06-15/pdf/2018-12905.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th