รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
PVC Suspension Resins
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : PVC Suspension Resins
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2268

พิกัดศุลกากร : 3904.10.20, 3904.10.90, 3904.21.00, 3904.10.10, 3904.22.00, 3904.90.10, 3904.90.90, 3904.30.00, 3904.210.10

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 การไต่สวน
1.1 เปิดไต่สวน 26 มี.ค. 2567 26 มี.ค. 2567 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/NOI_English_PVC_26.03.2024.pdf
1.2 คำขอฉบับเปิดเผย
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com