รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เส้นใยสั้นสังเคราะห์ทำด้วยโพลิเอสเทอร์
ประเทศ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เส้นใยสั้นสังเคราะห์ทำด้วยโพลิเอสเทอร์
ประเทศ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
CASE ID : AD2267

พิกัดศุลกากร :

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 การเปิดไต่สวน
1.1 ประกาศเปิดการไต่สวน (Portuguese)
1.2 ประกาศเปิดการไต่สวน (Unofficial Translate)
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 4
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5080
อีเมล์ : tird4@moc.go.th