รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Tube or pipe fittings
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Tube or pipe fittings
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
CASE ID : AD2266

พิกัดศุลกากร : 7307.19

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

147 - 400 USD/Ton

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนครั้งแรก 27 เม.ย. 2548
2 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด (ใช้มาตรการครั้งแรก) 07 ก.ย. 2549
3 การทบทวนฯ
3.1 การทบทวนฯ ครั้งที่ 1
3.1.1 ประกาศผลการทบทวนฯ ครั้งที่ 1 22 พ.ค. 2555
3.2 ประกาศเปิดทบทวนฯ ครั้งที่ 2 12 พ.ค. 2560
3.2.1 ประกาศผลการทบทวนฯ ครั้งที่ 2 21 เม.ย. 2561
3.3 ประกาศเปิดทบทวนฯ ครั้งที่ 3 08 เม.ย. 2566
3.3.1 ประกาศผลการทบทวนฯ ครั้งที่ 3 05 เม.ย. 2567 05 เม.ย. 2567 ใช้บังคับมาตรการฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 67 เป็นต้นไป
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th