รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Gypsum Board
ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Gypsum Board
ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
CASE ID : AD2263

พิกัดศุลกากร : 6809.11.00 และ 6809.19.90

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 29 พ.ย. 2566 ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เปิดการไต่สวนดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย 1. รายงานฉบับเปิดเผย (Non-Confidential Reports) 2. แบบคำขอให้ดำเนินการพิจารณาเพื่อบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฉบับเปิดเผย และ 3. แบบสอบถามสำหรับผู้ผลิตและผู้ส่งออก จากเว็บไซต์ https://bit.ly/ad-initiation-gypsumboard กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถจัดส่งความเห็น ข้อมูลหลักฐาน หรือตอบกลับแบบสอบถามภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการเปิดไต่สวนฯ
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th