รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2255

พิกัดศุลกากร : 7304.11.10, 7304.11.90, 7304.41.00, 7304.51.10, 7304.90.00, 7305.11.29, 7305.90.99, 7306.11.00, 7306.21.00, 7306.29.19, 7306.30.90, 7306.50.00, 7306.90.11, 7306.90.19, 7306.90.90

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 กระบวนการไต่สวน
1.1 เปิดไต่สวน
1.1.1 ประกาศเปิดไต่สวน 05 ต.ค. 2566
1.1.2 คำขอฯ ฉบับเปิดเผย
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com