รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Poly Vinyl Chloride Paste Resin (PVC Paste Resin)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Poly Vinyl Chloride Paste Resin (PVC Paste Resin)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2254

พิกัดศุลกากร : 3904.10.10

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวนและใช้มาตรการชั่วคราว รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

The following products are excluded from the scope of the product under consideration (PUC):

(a) PUC with a K value below 60K

(b) PVC Blending Resin

(c) Co-polymers of PVC Paste Resin

(d) Battery separator resins

(e) The brand name “Biovyn” produced by Innovyn Europe Ltd.

The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าจากประเทศไทยที่ถูกเรียกเก็บอากรชั่วคราว

1. TPC Paste Resin Co., Ltd. ในอัตรา 195 เหรียญสหรัฐต่อตัน

2. รายอื่น ๆ ในอัตรา 252 เหรียญสหรัฐต่อตัน

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 13 มิ.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 12 ธ.ค. 2567
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 กระบวนการไต่สวน 06 พ.ย. 2566
1.1 เปิดไต่สวน
1.1.1 ประกาศเปิดไต่สวน 30 ก.ย. 2566 03 ต.ค. 2566 https://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases/anti-dumping-investigation-concerning-imports-%E2%80%9Cpoly-vinyl-chloride-paste-resin%E2%80%9D
1.1.2 ผลการไต่สวนขั้นต้น 26 เม.ย. 2567
1.1.3 ประกาศใช้มาตรการชั่วคราว 13 มิ.ย. 2567 12 ธ.ค. 2567 13 มิ.ย. 2567
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com