รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Steel Cable
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Steel Cable
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
CASE ID : AD2250

พิกัดศุลกากร : 7312.10.91 และ 7312.10.99

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 05 ก.ค 2566 05 ก.ค 2566 โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนแสดงตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียแก่หน่วยงาน TRAV ภายในวันที่ 29 ก.ย. 2566 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://pvtm.gov.vn/default.aspx?page=news-detail&do=detail&id=e77ba90a-47ca-420f-b99d-c7dce699d19f
2 แบบสอบถามเรื่องปริมาณและมูลค่าส่งออก สำหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออก 17 ก.ค 2566 หน่วยงาน TRAV กำหนดให้ส่งแบบสอบถามภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. (เวลา ณ กรุงฮานอย) ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามได้ที่ http://pvtm.gov.vn/default.aspx?page=news-detail&do=detail&id=cb392eee-21b9-40a4-8308-11083ab5bf6d
3 แบบสอบถามอย่างเป็นทางการ สำหรับผู้ผลิต/ผู้ส่งออก 30 ส.ค. 2566 หน่วยงาน TRAV กำหนดให้ส่งแบบสอบถามภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. (เวลา ณ กรุงฮานอย) ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามได้ที่ http://pvtm.gov.vn/default.aspx?page=news-detail&do=detail&id=b4627420-4761-4fd2-ac3b-052996863b3b
3.1 ขยายระยะเวลาตอบแบบสอบถาม 25 ก.ย. 2023 หน่วยงาน TRAV ประกาศขยายเวลาส่งแบบสอบถามจากเดิมภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เป็นภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. (เวลา ณ กรุงฮานอย)
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th