รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Nylon Film
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Nylon Film
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : AD2237

พิกัดศุลกากร : 3920.92.10, 3920.92.99

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด 28 ก.ค 2566 - ผู้ประกอบการสามารถแจ้งเข้าร่วมเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับหน่วยงานตอบโต้การทุ่มตลาดของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Komite Anti Dumping Indonesia: KADI) ภายใน 14 วันนับจากประกาศหน่วยงาน KADI หรือภายในวันที่ 11 เมษายน 2566 - ส่งคำตอบแบบสอบถามไปยังหน่วยงาน KADI ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 - ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://kadi.kemendag.go.id/kasus/nylon-film
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com