รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Synthetic Grade Zeolite 4A
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Synthetic Grade Zeolite 4A
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2236

พิกัดศุลกากร :

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่ผลิต/ส่งออกจากประเทศไทย ถูกเรียกเก็บอากรทุ่มตลาด (Anti - Dumping: AD) ดังนี้

1. PQ Chemicals (Thailand) Ltd. ในอัตรา 54.09 เหรียญสหรัฐต่อตัน

2. รายอื่น ๆ ในอัตรา 92.55 เหรียญสหรัฐต่อตัน

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 11 ธ.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 10 ธ.ค. 2571
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 กระบวนการไต่สวน
1.1 เปิดไต่สวน 30 ก.ย. 2565 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/ZEOLITE%20-%204%20A%20ENGLISH.pdf
1.2 ผลชั้นที่สุด
1.2.1 ผลชั้นที่สุด 05 ต.ค. 2566 https://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases/anti-dumping-duty-investigation-concerning-imports-%E2%80%9Csynthetic-grade-zeolite-4a%E2%80%9D
1.2.2 ประกาศเรียกเก็บอากร 11 ธ.ค. 2566 10 ธ.ค. 2571 11 ธ.ค. 2566 https://egazette.gov.in/(S(okjajpl3nlqvnb0yanppvwqs))/ViewPDF.aspx
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com