รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Biaxially Oriented Polyamide Film
ประเทศ : สาธารณรัฐเกาหลี
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Biaxially Oriented Polyamide Film
ประเทศ : สาธารณรัฐเกาหลี
CASE ID : AD2234

พิกัดศุลกากร : 3920.92.0000

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ประเทศไทย ถูกเรียกเก็บอากร AD ในอัตราดังนี้

1. บริษัท เอ. เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)  ถูกเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 24.61

2. รายอื่น ๆ ถูกเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 24.61

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 27 ก.พ. 2566
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 26 ก.พ. 2571
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 กระบวนการไต่สวน
1.1 เปิดไต่สวน 28 ก.พ. 2565 https://www.ktc.go.kr/viewInvest.do
1.2 คำขอเพื่อพิจารณาเปิดไต่สวน
1.3 มาตรการชั่่วคราว 27 ต.ค. 2565
1.3.1 ประกาศใช้มาตรการชั่วคราว 14 ก.ย. 2565 13 ม.ค. 2566
1.3.2 ผลขั้นต้น
1.3.3 ขยายการเรียกเก็บอากรชั่วคราว 14 ก.ย. 2565 13 มี.ค. 2566 12 ม.ค. 2566
1.4 ผลชั้นที่สุด
1.4.1 ประกาศเรียกเก็บอากร 27 ก.พ. 2566 26 ก.พ. 2571 27 ก.พ. 2566 https://www.ktc.go.kr/viewInvest.do
1.4.2 รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาผลชั้นที่สุด
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com