รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Clear Float Glass
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Clear Float Glass
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2231

พิกัดศุลกากร : 7003, 7004, 7005, 7009, 7019, 7013, 7015, 7016, 7018, 7020

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 กำหนดใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 เปิดไต่สวน 30 มิ.ย. 2564 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Initiation%20Notification%20_AD_Bangladesh%2CThailand%20dated%2030th%20June%2C%202021%20%282%29.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com