รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Low Density Polyethylene (LDPE)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Low Density Polyethylene (LDPE)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2219

พิกัดศุลกากร : 3901

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน
1.1 เปิดไต่สวน 23 ต.ค. 2563 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Initiaion%20notification%20of%20LDPE%20%2023rd%20October%2C%202020%20%281%29.pdf
1.2 ผลชั้นที่สุด 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2570 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/NCV_FF_LDPE_English.pdf
1.3 ยุติ https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/OM%20dated%206June2022.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com