รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Carbon and Alloy Steel Threaded Rod
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Carbon and Alloy Steel Threaded Rod
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : AD2208

พิกัดศุลกากร : 7318.15.5051, 7318.15.5056, 7318.15.5090, 7318.15.2095, 7318.19.0000

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ - รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด ร้อยละ 20.83

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวน 19 มี.ค. 2562 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-03-19/pdf/2019-05136.pdf
2 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด 21 ต.ค. 2562 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-10-21/pdf/2019-22866.pdf
3 การทบทวนอัตราอากรอากรประจำปี 2021
3.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นขอเปิดทบทวนอัตราอากรประจำปี 2021 01 ธ.ค. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-12-01/pdf/2021-26135.pdf
4 การทบทวนอัตราอากรอากรประจำปี 2022 www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-12-01/pdf/2022-26153.pdf
4.1 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นขอเปิดทบทวนอัตราอากรประจำปี 2022 www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-12-01/pdf/2022-26153.pdf
4.2 DOC เปิดโอกาสให้ยื่นขอเปิดทบทวนอัตราอากรประจำปี 2023 01 ธ.ค. 2566 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-12-01/pdf/2023-26469.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th