รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2200

พิกัดศุลกากร : 7219, 7220

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ไม่มีการเรียกเก็บอากร AD สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 03 ก.ค 2562 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Initiation%20Notification_0.pdf
2 ผลชั้นที่สุด 23 ธ.ค. 2563 23 ธ.ค. 2563 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/FF%20NCV%20English_0001.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com