รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
ไกลซีน (Glycine)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : ไกลซีน (Glycine)
ประเทศ : สหรัฐอเมริกา
CASE ID : AD2188

พิกัดศุลกากร : 2922.49.43, 2922.49.80

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด ร้อยละ 201.59  - 227.17

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 05 ส.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวน 25 เม.ย. 2561 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-04-25/pdf/2018-08664.pdf
2 ผลการไต่สวนเบื้องต้น 31 ต.ค. 2561 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-10-31/pdf/2018-23719.pdf
3 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด 05 ส.ค. 2562 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-08-05/pdf/2019-16663.pdf
4 การทบทวนประจำปีครั้งที่ 1 (2019 - 2020)
4.1 เปิดการทบทวนประจำปีครั้งที่ 1 (2019 - 2020) 08 ธ.ค. 2563 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-12-08/pdf/2020-26948.pdf
4.2 DOC ประกาศเพิกถอนการทบทวนประจำปีครั้งที่ 1 (2019 - 2020) 01 ก.พ. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-02-01/pdf/2021-02083.pdf
5 การทบทวนประจำปีครั้งที่ 2 (2020-2021)
5.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอเปิดการทบทวนฯ 01 ต.ค. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-10-01/pdf/2021-21406.pdf
5.2 เปิดการทบทวนประจำปีครั้งที่ 2 (2020 - 2021) 29 พ.ย. 2564 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-11-29/pdf/2021-25934.pdf
5.3 เพิกถอนการทบทวนประจำปีครั้งที่ 2 (2020 - 2021) 27 ม.ค. 2565 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-01-27/pdf/2022-01573.pdf
6 การทบทวนประจำปีครั้งที่ 3 (2021-2022)
6.1 การเปิดโอกาสให้ยื่นขอทบทวนประจำปีครั้งที่ 3 (2021-2022) 03 ต.ค. 2022 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-10-03/pdf/2022-21363.pdf
7 การทบทวนประจำปีครั้งที่ 4 (2022-2023)
7.1 การเปิดโอกาสให้ยื่นขอทบทวนประจำปีครั้งที่ 4 (2022-2023) 03 ต.ค. 2566 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-10-03/pdf/2023-21799.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th