รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Copper & Copper Alloy Flat Rolled Products
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Copper & Copper Alloy Flat Rolled Products
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2084

พิกัดศุลกากร : 7409.11.00, 7409.19.00, 7409.21.00, 7409.29.00, 7409.31.00, 7409.39.00, 7409.40.00, 7409.90.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 การกำหนดใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 เปิดไต่สวน 20 เม.ย. 2563
1.2 ผลชั้นที่สุด 16 เม.ย. 2564 15 เม.ย. 2569 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/NCV_FF%20-%20Copper_compressed.pdf
1.3 ยุติ (ไม่เรียกเก็บอากร) 02 ก.ค 2564 02 ก.ค 2564
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com