รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
กระดาษ A4
ประเทศ : เครือรัฐออสเตรเลีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : กระดาษ A4
ประเทศ : เครือรัฐออสเตรเลีย
CASE ID : AD2081

พิกัดศุลกากร : 4802.56.10

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อัตราผสมผสานระหว่างราคาขั้นต่ำ (เป็นความลับรายบริษัท) และอัตราอากร AD ร้อยละ 0.9 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 19 เม.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 05 มิ.ย. 2566
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 12 เม.ย. 2559
1.1 ผลการไต่สวนเบื้องต้น และการเรียกเก็บหลักประกันอากร 29 ก.ย. 2559
1.2 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด 18 เม.ย. 2560 17 เม.ย. 2565
2 เปิดทบทวนเพื่อเปลี่ยนแปลงอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 16 เม.ย. 2563 https://www.industry.gov.au/regulations-and-standards/anti-dumping-and-countervailing-system/anti-dumping-commission-current-cases/551
2.1 เปิดการทบทวนการใช้มาตรการ 16 เม.ย. 2563
2.2 ขยายระยะเวลาประกาศผลการทบทวน
2.3 ประกาศผลการทบทวน 10 ก.ค 2564 19 เม.ย. 2565
2.4 ประกาศวิธีการเรียกเก็บอากร 10 ก.ค 2564 19 เม.ย. 2565
3 ประกาศการทบทวนความจำเปนในการตออายุการใชมาตรการ (ครั้งที่ 1) 02 ก.ค 2564
3.1 ประกาศเปิดการทบทวน 02 ก.ค 2564
3.2 ประกาศวิธีการเรียกเก็บอากร 19 เม.ย. 2565 สำหรับสินค้าที่ส่งออกจาก ไทย จีน อินโดนีเซีย และบราซิล มาตรการสิ้นสุดวันที่ 19 เม.ย. 2565 และสำหรับสินค้าที่ส่งออกจาก ฟินแลนด์ เกาหลี รัสเซีย และสโลวาเกีย มาตรการสิ้นสุดวันที่ 10 เม.ย. 2567
3.3 ขยายเวลาการออกเอกสารรายละเอียดข้อเท็จจริงและรายงานผลชั้นที่สุด
3.4 ร่างผลการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 17 ธ.ค. 2564
3.5 ขยายเวลาการออกรายงานผลชั้นที่สุด 31 ม.ค. 2565 04 มี.ค. 2565
3.6 ผลการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อไป 19 เม.ย. 2565
4 เปิดการทบทวนเพื่อยกเว้นการใช้มาตรการกับสินค้ากระดาษไม่เคลือบผิวบางรายการ 03 ก.พ. 2566 03 ก.พ. 2566
5 เปิดทบทวนเพื่อยุติการใช้มาตรการ https://www.industry.gov.au/anti-dumping-commission/current-cases-and-electronic-public-record-epr/622-623-624-625
5.1 ประกาศเปิดทบทวนเพื่อยุติการใช้มาตรการ 05 พ.ค. 2566 11 มิ.ย. 2566 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/2023-05/622623624625_-_2_-_notice_-adn_-_adn_2023.028_-_initiation_notice.pdf
5.2 ประกาศผลการทบทวนให้ยุติการใช้มาตรการ 23 ก.พ. 2567 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/2024-02/622_-_625_-_15_-_notice_-_adn_2023_-067_-_findings_to_revocation_reviews_622_623_624_and_625.pdf
5.2.1 รายละเอียดผลการทบทวนเพื่อยุติการใช้มาตรการ 23 ก.พ. 2567 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/2024-02/622_-_625_-_14_-_report_-_final_report_-_rep_622_-_625.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 1
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5082
อีเมล์ : tird1@moc.go.th