รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Hollow Structural Section
ประเทศ : เครือรัฐออสเตรเลีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Hollow Structural Section
ประเทศ : เครือรัฐออสเตรเลีย
CASE ID : AD2080

พิกัดศุลกากร : 7306.30.00.31, 7306.30.00.32, 7306.30.00.33, 7306.30.00.34, 7306.30.00.35, 7306.30.00.36, 7306.30.00.37, 7306.50.00.45 7306.61.00.21, 7306.61.00.22, 7306.61.00.25, 7306.61.00.90 7306.69.00.10 7306.90.00.12

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

1. Atlantic Pipe Company Limited - Floor price (0%)
2. Pacific Pipe PCL - 5.6% ad valorem
3. Saha Thai Steel Pipe PCL. - Floor price (0%)
4. Thai Premium Pipe Co. Ltd - 0.7% ad valorem
5. รายอื่นๆ - 8.7% ad valorem

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 19 ส.ค. 2558
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 18 ส.ค. 2563
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 21 ก.ค 2557
1.1 ผลการไต่สวนเบื้องต้น และการเรียกเก็บหลักประกันอากร 16 มี.ค. 2558
1.2 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด 20 ส.ค. 2558 18 ส.ค. 2563 เรียกเก็บในอัตรา 5.7 - 29.7 % ของราคา CIF
2 ทบทวนอัตราอากร (Thai Premium Pipe Co Ltd) 27 ก.พ. 2560 Floor Price (อัตราเป็นความลับ)
3 ทบทวนการใช้มาตรการ 19 ต.ค. 2560
3.1 ผลการทบทวนการใช้มาตรการ 25 มิ.ย. 2561 18 ส.ค. 2563 1. Atlantic Pipe Company Limited - Floor price (0%) 2. Pacific Pipe PCL - 5.6% ad valorem 3. Saha Thai Steel Pipe PCL. - Floor price (0%) 4. Thai Premium Pipe Co. Ltd - 0.7% ad valorem 5. รายอื่นๆ - 8.7% ad valorem
4 ทบทวนการใช้มาตรการ 25 ต.ค. 2562 24 ต.ค. 2563
4.1 ขยายระยะเวลาประกาศร่างผลและผลชั้นที่สุด
4.2 ผลการทบทวนการใช้มาตรการ 12 มี.ค. 2564 ไม่เรียกเก็บอากรจากไทย ตามประกาศผล Expiry review ในข้อ 5 ที่ไม่ต่ออายุการใช้มาตรการกับไทย
5 เปิดทบทวนเพื่อขยายระยะเวลาการใช้มาตรการ 15 พ.ย. 2562
5.1 ผลการทบทวนเพื่อขยายระยะเวลาการใช้มาตรการ 27 ก.ค 2563 20 ส.ค. 2563 ไม่ต่ออายุการใช้มาตรการเนื่องจากไม่พบการทุ่มตลาด และไม่มีแนวโน้มก่อให้เกิดความเสียหายต่อออสเตรเลียอีกต่อไป
5.2 ไต่สวนใหม่อีกครั้ง 24 มี.ค. 2564
5.3 ผลเบื้องต้นการไต่สวนใหม่อีกครั้ง 30 มิ.ย. 2564 มีผลส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดของบริษัทไทยเป็นลบ ดังนี้ 1. บมจ. Pacific Pipe - 4.3 2. บมจ. Sahathai Steel Pipe -26.8 3. บจก. Thai Premium Pipe -9.8 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลในประเด็นอื่นๆ โดยกำหนดให้แสดงความเห็นได้ภายในวันที่ 14 ก.ค. 64
5.4 ผลชั้นที่สุดการไต่สวนใหม่อีกครั้ง 22 พ.ย. 2564 ให้คงคำตัดสินเดิมคือให้ยุติการใช้มาตรการ https://www.industry.gov.au/data-and-publications/anti-dumping-review-panel-past-reviews/hollow-structural-sections-exported-from-the-kingdom-of-thailand
6 เปิดการไต่สวนการยกเว้นการเรียกเก็บอากรกับสินค้าบางรายการ 27 ก.ค 2563
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 1
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5082
อีเมล์ : tird1@moc.go.th